Minibus, BUD, Transfer Budapest

12. Transfer Hotel – Restaurant „Weinkatakombe“ – Hotel

Preise pro Fahrzeug:
Pkw (1-2 Personen): € 75,-
Minivan (3-4 Personen): € 110,-
Minibus (5-9 Personen): € 135,-